Logo

¿A quen van dirixidos os cursos?
As accións formativas diríxense prioritariamente ás persoas socias e/ou traballadoras de cooperativas pero tamén a calquera persoa interesada nesta formación.

¿Os cursos teñen algún custe?
Non, son totalmente gratuítos.

Se dispoño de pouco tempo, ¿poderei seguir os cursos?
A modalidade de teleformación está pensada para facilitar ao alumnado o seguimento dos cursos xa que non teñen horarios ríxidos, nin esixe apenas desprazamentos. Cóntase cunha titorización personalizada que acompaña o proceso formativo. Os períodos establecidos son amplos e suficientes para poder abordar a materia, aínda en períodos de moita carga de traballo e pouca dispoñibilidade para a formación.

¿Cómo podo realizar os cursos?
Para participar nos cursos, primeiro debe consultarse a súa dispoñibilidade accedendo ao apartado de inscrións e seguir as instrucións que nel se detallan.

¿Qué cursos podo realizar?

Formación cooperativa básica
Modalidade: teleformación.
 1. Coñecerás as particularidades e peculiaridades dunha cooperativa e os aspectos para o seu bo funcionamento. Reflexionarás sobre os valores éticos, a historia e o marco legal da empresa cooperativa.
 2. Realizarás prácticas adaptadas á  túa cooperativa ou organización.

Formación cooperativa en xestión e dirección

Modalidade mixta: teleformación e sesións presenciais.
 1. Fortalecerás as habilidades de planeamento e xestión das persoas que desenvolven a función xerencial e directiva das cooperativas.
 2. Reflexionarás sobre os conceptos para reforzar as competencias/ habilidades  necesarias para unha boa xestión e dirección das empresas en xeral e das empresas cooperativas en particular.
 3. Realizarás prácticas adaptadas á túa cooperativa ou organización.

Habilidades sociais básicas en cooperativas

Modalidade mixta: teleformación e sesións presenciais.
 1. Coñecerás o fundamento, uso e vantaxes das habilidades sociais nas distintas relacións interpersoais na vida cooperativa.
 2. Reflexionarás sobre o conxunto de habilidades cognitivas, emocionais, verbais e non verbais que axudan a mellorar as condutas sociais.
 3. Realizarás prácticas adaptadas á túa cooperativa ou organización.

Fomento Cooperativo

Modalidade mixta: teleformación e sesións presenciais.
 1. Obterás unha visión integral e práctica das características das cooperativas, das súas oportunidades e potencialidades para o emprendemento e a creación de emprego, das estruturas e estratexias de dinamización, etc.
 2. Coñecerás os incentivos, medios, recursos e ferramentas existentes para a promoción desta fórmula empresarial

Marketing/comercialización de produtos/servizos

Modalidade: teleformación.
 1. Aprenderás a orientar a túa empresa ao mercado.
 2. Farás análises sobre o contorno e previsión de distintos escenarios.
 3. Adquirirás dominio das ferramentas de análise de mercados.
 4. Coñecerás os distintos modelos de determinación de prezos, elaboración de campañas de publicidade,…

Responsabilidade social das cooperativas

Modalidade: teleformación.
 1. Coñecerás como aproveitar as accións de carácter social e ambiental para proxectar unha boa imaxe da túa cooperativa ou organización.
 2. Distinguirás os diferentes modelos de responsabilidade social, para escoller o que máis se adapte á túa realidade.
 3. Realizarás prácticas adaptadas á túa cooperativa ou organización.

Planeamento estratéxico

Modalidade: teleformación.
 1. Adquirirás un coñecemento integral da túa empresa e o seu contorno.
 2. Incrementarás a túa capacitación no rol de empresaria/o.
 3. Coñecerás as distintas ferramentas de xestión empresarial.
 4. Reflexionarás sobre a importancia da planificación e adquirirás coñecementos e práctica para o deseño periódico da planificación estratéxica nas empresas.

Muller, cooperativismo e igualdade de xénero

Modalidade: teleformación.
 1. Coñecerás os presupostos teóricos da igualdade e a súa aplicabilidade no ámbito das cooperativas ou organizacións.
 2. Coñecerás ferramentas concretas que sirvan para profundizar na igualdade no ámbito das cooperativas: plans de igualdade, medidas de conciliación, medidas de acceso da muller a cargos directivos, utilización dunha linguaxe non sexista, etc.
 3. Identificarás actitudes e habilidades non discriminatorias, para a incorporación da perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos de actuación propios do quefacer das cooperativas.

¿Onde podo obter máis información?

Consello galego de  Cooperativas
Edificio Administrativo San Lázaro, Consellería de Traballo e Benestar - 2º Andar
15781 Santiago de Comspostela
Tlfno: 881 999 268
www.cooperativasdegalicia.coop